مشخصات:

_جستجوی لغت موردنظر درقرآن

_جسنجوی لغات به زبانهای فارسی> عربی >انگلیسی

_همراه با نمایش آیه مربوطه

برای استفاده کلیک کنید http://www.parsquran.com/keyboard.html

(منبع پارس قرآن)